"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 21 lutego 2023 roku w  Gościńcu Pępowo odbył się warsztat refleksyjno - analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD przeprowadzony z wykorzystaniem danych i raportów przygotowanych przez biuro LGD.
Warsztat został przeprowadzony w związku z obowiązkiem nałożonym na LGD Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem warsztatu jest ocena procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
W warsztacie uczestniczyli członkowie LGD ( w tym członkowie organów LGD z Prezesem Zarządu ), wnioskodawcy, beneficjenci, mieszkańcy i przedstawiciele podmiotów z obszaru objętego LSR oraz pracownicy biura LGD.
Dziękujemy uczestnikom warsztatu za aktywność i zaangażowanie w wypracowanie efektów ewaluacji wewnętrznej LSR.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR