"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Zdrowa żywność w czystym środowisku - to wspólny mianownik projektów zrealizowanych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska


Dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz wiejski

Realizacja projektów ma na celu ochronę zasobów przyrodniczych i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.
Projekty obejmują: odtworzenie, odnowę i/ lub zagospodarowanie stawów,  oczek wodnych i rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych oraz instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców, a także 1.2.2. Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych, a także tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych narzędzi promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych  wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze.
Zrealizowane projekty

Produkcja/ przetwórstwo/ sprzedaż produktów żywnościowych

Realizacja projektów ma na celu zwiększenie wykorzystania lokalnych produktów żywnościowych w działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie tradycyjnej żywności, przetwarzania lokalnych produktów i organizacji rynków ich zbytu.
Projekty obejmują: zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych oraz rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych, a także tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia.
Zrealizowane projekty
# Nazwa projektu Nazwa beneficjenta Miejsce realizacji Kwota pomocy

Obszar realizacji LSR