"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Funkcjonowanie biura LGD i świadczenie doradztwa

                                       Biuro LGD Gościnna Wielkopolska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.          
                                                     Biuro LGD Gościnna Wielkopolska znajduje się  w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.
Uwaga!
W ramach naborów przeprowadzanych w I półroczu 2021 r. korzystanie z doradztwa w biurze LGD  nie jest punktowane na etapie oceny i wyboru operacji.
Zalecane jest korzystanie z doradztwa w formie rozmowy telefonicznej.
Konieczność uwzględnienia  ograniczeń sanitarnych wprowadzanych w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z doradztwa świadczonego bezpośrednio w biurze LGD i są niezależne od wnioskodawcy - spowodowała usunięcie kryterium umożliwiającego przyznanie punktów za korzystanie z doradztwa.
Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące LSR LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016 - 2023 w godzinach pracy biura w formie rozmowy bezpośredniej lub rozmowy telefonicznej.
Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych identyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD.
Odmowa podania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji świadczonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.

Prowadzenie ewidencji świadczonego doradztwa jest obowiązkiem LGD wynikającym z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim.
Doradztwo nie obejmuje podpowiadania pomysłów na projekty realizujące LSR LGD Gościnna Wielkopolska.
Bezpłatne doradztwo świadczy następujący pracownik biura LGD: Bernadeta Listwoń.
Od 19.09.2019 r. w godz. 7.00 - 9.00 bezpłatne doradztwo świadczy również pracownik biura LGD Jarosław Lisiecki.

Obszar realizacji LSR