"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

LSR na lata 2016 - 2024

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023 została wybrana do realizacji w drodze konkursu przeprowadzonego przez Województwo Wielkopolskie.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" zdobyło 225 punktów w ramach oceny dokumentacji konkursowej (w tym 100% punktów za merytoryczną ocenę LSR).
W dniu 17 maja 2016 roku Marian Poślednik Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Główne cele LSR to:
1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze  Gościnnej Wielkopolski
2. Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

Beneficjenci z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska mogą pozyskać łącznie 12 mln złotych dofinansowania, w tym 6,1 mln złotych zostanie przeznaczone na uruchamianie i rozwijanie działalności gospodarczej związanej z produkcją/ przetwarzaniem/ sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych.
LGD Gościnna Wielkopolska, poprzez realizację wybranych projektów, powinna osiągnąć cele i wskaźniki zapisane w LSR.
Informacja o wdrażaniu i realizacji LSR będzie bieżąco zamieszczana na stronie internetowej LGD Gościnna Wielkopolska.
W 2021 roku nastąpiło zwiększenie budżetu działania LEADER, które umożliwiło pozyskanie dodatkowych środków w powiązaniu z koniecznością przewalutowania budżetu LSR.
W wyniku podjętych działań LGD Gościnna Wielkopolska pozyskała dodatkowe środki na realizację LSR do 2024 roku.
Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym zapoznania się ze strategią i pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej LGD w zakładce Realizacja LSR 2016-2024.
LSR LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2024

Obszar realizacji LSR