"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Nasz dorobek

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska to trójsektorowe partnerstwo utworzone z inicjatywy liderów lokalnych w celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które w różnych formach prawnych uczestniczyło we wszystkich realizowanych w Polsce edycjach podejścia Leader (Pilotażowy Program Leader + Schemat I i II oraz Oś 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2014).
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2009-2015 to 140 projektów zrealizowanych przez beneficjentów (m.in. organizacje pozarządowe, gospodarstwa agroturystyczne i przedsiębiorców lokalnych), 40 nowych miejsc postoju na szlakach turystycznych, 120 000 m2 powierzchni zagospodarowanych miejsc rekreacji, 27 000 uczestników imprez i wydarzeń, 1000 osobogodzin doradztwa oraz 27 mln zł całkowitej wartości zrealizowanych projektów.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją promocyjną LSR :i filmem promującym rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru LGD Gościnna Wielkopolska.

 

Dorobek LGD Gościnna Wielkopolska to również:
1) realizacja projektu "Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych" o wartości ok. 1 mln zł dotacji,2) opracowanie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów bezpłatnego portalu dla sołectw Nasza wioska.


3) Podróże z Panem Tadeuszem


Obszar realizacji LSR