"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ogłoszenie nr 11/2017

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych
dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia

Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 09.05.2017 r.  – 26.05.2017 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Biuro Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny operacji  jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tzn. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i przedsięwzięcia LSR:
Cel ogólny 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Cel szczegółowy 2.3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie tradycyjnej żywności, przetwarzania lokalnych produktów
                                    i organizacji rynków ich zbytu
Przedsięwzięcie 2.3.1. Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 135 000 PLN
Forma wsparcia i intensywność pomocy:
Refundacja w wysokości:
- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
   o swobodzie działalności gospodarczej – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych,
- jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
- organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty - maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.
Warunki wsparcia:
1. Złożenie  przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
     wsparcia oraz  kryteriów wyboru operacji.
2. Złożenie dokumentów  w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na odpowiednich formularzach należy składać w opisanym  segregatorze w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów dotyczących naboru:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku  o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
- wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami,
- oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD.
Informacje dodatkowe:
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43;
63-830 Pępowo; tel. 65 573 6300; 607 879 665 w godzinach pracy Biura.
Załączniki:
1) Wniosek z załącznikami - pobierz
2) Oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD – pobierz
3) Oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
4) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
5) Karta oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR – pobierz
6) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska – pobierz
7) Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR - pobierz 
Data publikacji ogłoszenia: 18 kwietnia 2017 r.

Obszar realizacji LSR