"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ogłoszenie nr 25/2019

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych


Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 06.05.2019 r.  – 20.05.2019 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Biuro Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i przedsięwzięcia LSR:
Cel ogólny 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie wykorzystania lokalnych produktów żywnościowych w działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 2 100 000 PLN
Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja w wysokości:
- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.
Warunki wsparcia:
1.    Złożenie  przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
        wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
2.    Złożenie dokumentów  w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
3.    Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023.
4.  Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na odpowiednich formularzach należy składać w opisanym  segregatorze w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów dotyczących naboru:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

- wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami,
- oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
   na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD.
Informacje dodatkowe:
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43;
63-830 Pępowo; tel. 65 573 6300; 607 879 665 w godzinach pracy Biura.
Załączniki:
1) Wniosek z załącznikami - pobierz
2) Oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
3) Oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
4) Oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
      na formularzu udostępnionym przez LGD -
pobierz
5)
Oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz  
6) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji -
pobierz
7
) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska- pobierz
8) Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR - pobierz  
9) Oświadczenie o zgodzie na obniżenie kwoty wsparcia - pobierz

Data publikacji ogłoszenia: 08 kwietnia 2019 r.

Obszar realizacji LSR