"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ogłoszenie nr 33/2023

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych


Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 30.01.2023 r.  – 13.02.2023 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Biuro Stowarzyszenia 
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i przedsięwzięcia LSR:
Cel ogólny 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie wykorzystania lokalnych produktów żywnościowych w działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 321 339,79 EUR/  1 285 359,16 PLN
Ostateczny limit środków dostępny w ramach naboru zostanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeliczony po kursie bieżącym.
Forma wsparcia i intensywność pomocy:
Refundacja w wysokości:
- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.

Ograniczenie w wysokości kwoty pomocy:
Wnioskowana kwota wsparcia dla jednej operacji nie może być wyższa niż 400 000 PLN.
Niespełnienie warunku ograniczenia w wysokości kwoty obciążającej budżet LSR skutkuje niewybraniem operacji z powodu braku spełnienia podstawowych warunków formalnych.
Warunki wsparcia:
1.    Złożenie  przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
        wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
2.    Złożenie dokumentów  w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
3.    Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2024.
4.  Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na odpowiednich formularzach należy składać w opisanym  segregatorze w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów dotyczących naboru:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
- wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami,
- oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
   na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD.
Informacje dodatkowe:
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 
63-830 Pępowo; tel. 65 573 6300; 607 879 665 w godzinach pracy Biura.
Załączniki:
1) Wniosek z załącznikami - pobierz
2) Oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
3) Oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
      na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
4) Oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD -  pobierz  
5) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
6) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska - pobierz
7) Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR - pobierz 
8) Oświadczenie o zgodzie na obniżenie kwoty wsparcia - pobierz  

Data publikacji ogłoszenia: 05 stycznia 2023 r.


Obszar realizacji LSR