"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ogłoszenie nr 6/2017

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresami tematycznymi:
Odtworzenie, odnowa i/ lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych
 oraz
Wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych

Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 03.04.2017 r.  – 21.04.2017 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Biuro Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny operacji  jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tzn. zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i przedsięwzięcia LSR:
Cel ogólny 1: Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Gościnnej Wielkopolski
Cel szczegółowy 1.1. Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego
Przedsięwzięcie 1.1.1. Odtworzenie, odnowa i/ lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.2. Wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych
Limity dostępnych środków w ramach naboru:
1.  Stawy i oczka wodne: 2 400 000 PLN
2.  Rowy melioracyjne:     250 000 PLN
3.  Nasadzenia śródpolne/ przydrożne: 240 000 PLN
Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Jednostki sektora finansów publicznych  refundacja w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.
Warunki wsparcia:
1.    Złożenie  przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
        wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
2.    Złożenie dokumentów  w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
3.    Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023.
4.  Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na odpowiednich formularzach należy składać w opisanym  segregatorze w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów dotyczących naboru:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

- wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami,
- oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD,
Informacje dodatkowe:
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43;
63-830 Pępowo; tel. 65 573 6300; 607 879 665 w godzinach pracy Biura.
Załączniki:
1) Wniosek z załącznikami - 
pobierz
2) Oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD – pobierz
3) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
4) Karta oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSRpobierz
5) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolskapobierz
6
) Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR
- pobierz
Data publikacji ogłoszenia: 06 marca 2017 r.


Obszar realizacji LSR