"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Projekt współpracy - akronim OKŁOWiK

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023 zawiera zapisy o planowanej realizacji projektu współpracy międzyregionalnej dotyczącego nowego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów kulturowych (m.in. dziedzictwa kulinarnego Biskupizny i Hazów) w celu zwiększenia aktywności mieszkańców m.in. na rzecz sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych.
21 czerwca 2022 r. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisana została umowa na realizację projektu współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw".
Projekt realizowany będzie przez cztery Lokalne Grupy Działania:
1. Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska - Lider projektu
2. Stowarzyszenie "LGD Gościnna Wielkopolska" w Pępowie - Partner projektu
3. Stowarzyszenie "Dolina Wełny" - Partner projektu
4. Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" - Partner projektu
Projekt zakłada realizację działań mających na celu promowanie lokalnej kultury i dziedzictwa obszaru partnerskich Lokalnych Grup Działania. Są to między innymi: wydanie zintegrowanego słownika gwary, wyjazdy studyjne służące cennej wymianie doświadczeń, organizacja wystaw oraz konferencji. 
Czas realizacji projektu to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 30.06.2024 r.
Partnerzy projektu współpracy przeznaczą na jego realizację  łącznie 538 731,00 zł.
Główne cele projektu współpracy o akronimie OKŁOWiK to:
1. Dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów partnerskich LGD
2. Popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów partnerskich LGD
3. Wzrost zainteresowania lokalnych społeczności własnym regionem
4. Aktywne promowanie bogactwa historyczno - kulturowego partnerskich LGD poza obszarem ich funkcjonowania
5. Zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczno - kulturowe obszaru partnerskich LGD
6. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu oraz jego uczestnikami.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w realizację projektu współpracy, w tym do zapoznania się z ramowym harmonogramem projektu   (pobierz)                 i śledzenia ogłoszeń zamieszczanych w zakładce AKTUALNOŚCI.
Obszar realizacji LSR