"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Umowa ramowa dot. realizacji LSR - wersja aktualna

W dniu 17 maja 2016 roku Marian Poślednik Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa określa m.in. termin i obszar realizacji LSR, środki finansowe na realizację LSR oraz zobowiązania stron umowy i kryteria oceny efektywności realizacji LSR.
Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym zapoznania się z Umową ramową i pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do umowy.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
Załączniki do umowy:
1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
4. Regulamin organu decyzyjnego
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Obszar realizacji LSR