"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wsparcie przygotowawcze i opracowania LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Kluczowym elementem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Plan włączenia społeczności realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze - nabór II", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w przygotowanie LSR oraz zapoznanie się z Planem włączenia społeczności lokalnej i harmonogramem spotkań.


Obszar realizacji LSR