"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wyniki nr 6/2017

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza wyniki decyzji Rady dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresami tematycznymi:
                                                                Odtworzenie, odnowa i/ lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych
                                                                                                                                        oraz 
                                                                                                Wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych


Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, na którym Rada dokonała oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonych w ramach Ogłoszenia naboru nr 6/2017.
Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska przyczyniają się do osiągnięcia:
Cel ogólny 1: Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Gościnnej Wielkopolski
Cel szczegółowy 1.1. Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego
Przedsięwzięcie 1.1.1. Odtworzenie, odnowa i/ lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.2. Wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych

Załączniki:

1) Lista operacji zgodnych z LSR - pobierz                                                                     
2) Lista operacji zgodnych z LSR - wersja do druku
3) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - pobierz
4) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - wersja do druku
5) Protokół z posiedzenia Rady - pobierz    
6) Lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu Rady - pobierz

Data publikacji wyników: 31 maja 2017 r.


Obszar realizacji LSR