"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zasady informowania określone przez LGD

Zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy beneficjent ma obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej.

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska określiła następujące zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej w ramach realizacji LSR LGD Gościnna Wielkopolska z siedzibą w Pępowie:
1) Każdy beneficjent realizujący operację zawierającą elementy inwestycyjne  zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej w formacie A3.
   Tablica informacyjna powinna zostać zamieszczona trwale, w miejscu dobrze widocznym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
   Na tablicy powinno znaleźć się logo LGD Gościnna Wielkopolska oraz poniższy tekst (w miejscu kropek należy wpisać tytuł operacji):
   „…………………………………………………………………………………………..”
   współfinansowana/y/e  z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju   lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
2) Każdy beneficjent realizujący operację niezawierającą elementów inwestycyjnych  zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych  i promocyjnych:  Logo LGD Gościnna Wielkopolska oraz poniższego tekstu (w miejscu kropek należy wpisać tytuł operacji):
    „…………………………………………………………………………………………..”
   współfinansowana/y/e  z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

3) Każdy beneficjent, który zamieszcza na swojej stronie internetowej lub w materiałach informacyjnych / promocyjnych informację o realizowanej/ zrealizowanej operacji zobowiązany jest do zamieszczenia: Logo LGD Gościnna Wielkopolska oraz informacji o współfinansowaniu operacji z  budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Logo LGD Gościnna Wielkopolska powinno być widoczne, a tekst czytelny.
Logo LGD można otrzymać drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl

Obszar realizacji LSR